Skip to content
poczuj_smak_jakosci
CEL OPERACJI: 
Promocja produktów wytwarzanych przez grupę producentów (len brązowy, gryka, kasza gryczana biała, len złoty, kasza jaglana, jęczmień młody, mąka gryczana, siemię lniane mielone, korzeń arcydzięgla, korzeń lubczyku, trzoda chlewna) oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (System Rolnictwa Ekologicznego oraz System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP- kulinarne mięso wieprzowe)
PLANOWANE EFEKTY KAMPANII: 
Zwiększenie rozpoznawalności produktów ujętych w opisie operacji (len brązowy, gryka, kasza gryczana biała, len złoty, kasza jaglana, jęczmień młody, mąka gryczana, siemię lniane mielone, korzeń arcydzięgla, korzeń lubczyku, trzoda chlewna) wymaga poniesienia nakładów na szeroko pojętą promocję. Dlatego konieczne jest wsparcie na działania pozwalające na dotarcie do odbiorców. W Polsce nadal obserwuje się niski poziom wiedzy na temat istnienia unijnych systemów jakości, w ramach których wytwarzane są wysokojakościowe produkty. W rezultacie utrzymuje się niski popyt na te produkty. Działania informacyjne i promocyjne opisane w niniejszym opisie operacji skierowane są do konsumentów w szczególności w celu zapoznania ich z produktami wskazanymi we wniosku o przyznanie pomocy oraz zwrócenia uwagi na specyficzne cechy produktu. Dotarcie do konsumenta ma na celu zwiększenie wiedzy w zakresie wysokojakościowej produkcji a tym samym wzrost popytu na te produkty.

KASZA GRYCZANA BIAŁA

GRYKA

MĄKA GRYCZANA

LEN ZŁOTY

KORZEŃ ARCYDZIĘGLA

KORZEŃ LUBCZYKU

KASZA JAGLANA

JĘCZMIEŃ MŁODY

LEN BRĄZOWY

SIEMIĘ LNIANE MIELONE

CELE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

W rolnictwie ekologicznym stosuje się metody uprawy, których celem jest produkcja żywności przy zastosowaniu naturalnych substancji i procesów. Oznacza to, że rolnictwo ekologiczne ma mniejszy wpływ na środowisko, ponieważ sprzyja:

  • odpowiedzialnemu wykorzystaniu energii i zasobów naturalnych
  • utrzymaniu różnorodności biologicznej
  • poprawie żyzności gleby
  • utrzymaniu jakości wody

Ponadto przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego zachęcają do przestrzegania wysokich standardów dobrostanu zwierząt i wymagają od rolników zaspokojenia konkretnych potrzeb behawioralnych zwierzą.

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące rolnictwa ekologicznego mają na celu zapewnienie jasnej struktury produkcji towarów ekologicznych w całej UE. Ma to na celu zaspokojenie popytu na wiarygodne produkty ekologiczne, przy jednoczesnym zapewnieniu uczciwego rynku producentom, dystrybutorom i sprzedawcom.

Aby rolnicy mogli czerpać korzyści z metod rolnictwa ekologicznego, konsumenci muszą mieć pewność, że rolnicy stosują przepisy dotyczące produkcji ekologicznej. W związku z tym UE utrzymuje rygorystyczny system kontroli i egzekwowania przepisów, aby zagwarantować prawidłowe stosowanie zasad i przepisów dotyczących produkcji ekologicznej. Ponieważ rolnictwo ekologiczne jest częścią większego łańcucha dostaw, który obejmuje sektor przetwórstwa spożywczego, dystrybucji i sprzedaży detalicznej, one również podlegają kontrolom.

ekologiczne_rolnictwo
qafp
TRZODA CHLEWNA
CERTYFIKOWANA SYSTEMEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI – QAFP

SYSEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI – QAFP (QUALITY ASSURANCE FOR FOOD PRODUCTS) –
został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej.

ZAŁOŻENIA SYSTEMU QAFP opracowali naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce we współpracy z praktykami i ekspertami z branży mięsnej.

11 grudnia 2009r decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP został uznany za krajowy system jakości żywności. Od tego czasu buduje sieć uczestników Systemu QAFP.

Od początku SYSTEM QAFP zyskał wsparcie organizacji konsumenckich oraz uznanie najlepszych ekspertów i naukowców na polskim rynku. Długoletnia strategia dla Systemu przewiduje jego udoskonalanie i rozszerzanie na kolejne produkty.

Jakość w systemie QAFP kształtowana jest w całym procesie produkcyjnym „od pola do stołu”, zaczynając od doboru wyselekcjonowanych ras zwierząt, poprzez produkcję, pakowanie, aż po dystrybucję. Na każdym z tych etapów uczestnik Systemu spełnia restrykcyjne wymagania potwierdzone kontrolą niezależnej Jednostki Certyfikującej.

kowr_swinka

SIEDZIBA FIRMY

Wola Wiązowa 83
97-438 Rusiec
Poland

KONTAKT

+48 (43) 333 00 72
biuro@bromex.com.pl

DANE DO FAKTURY

Bromex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 769 222 51 20
KRS: 0000962896