Skip to content

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw towarów

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw towarów

Przedsiębiorstwa

Bromex Sp. z o.o.

z siedzibą w Woli Wiązowej 83, 97-438 Rusiec

NIP 769 222 51 20

z dnia 12.07.2021r

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów (zwane dalej OWSD) określają ogólne zasady na jakich zawierane są wszystkie umowy sprzedaży i dostawy towarów znajdujących się w ofercie handlowej spółki Bromex Sp. z o.o. (zwanej dalej Bromex).
 2. OWSD przysługuje prawo pierwszeństwa przed postanowieniami ogólnych warunków umów stosowanymi w ofercie (umowach) Kupującego.
 3. OWSD stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych z udziałem Bromex.
 4. Słownik pojęć. Użyte w niniejszych OWSD określenia oznaczają:

Sprzedawca/Dostawca – Bromex Sp. z o.o. (zwany także Bromex).

Kupujący/Odbiorca – podmiot będący stroną umowy sprzedaży, który nabywa towary i/lub usługi od Bromex.

Strony – Odbiorca i Dostawca.

Własność intelektualna – oznacza prawa własności intelektualnej określone przepisami (w szczególności: zarejestrowane wzory, prawa autorskie, patenty).

Zamówienie – Umowa dostawy pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.

Towar – produkty i usługi wytwarzane i świadczone przez Bromex na zlecenie i zgodnie ze specyfikacją rodzajową, jakościową i ilościową Odbiorcy.

Cena – wartość towaru będącego przedmiotem sprzedaży i dostawy.

Pokwitowanie dostawy towaru – w przypadku dostaw krajowych dokument WZ, w przypadku dostaw importowych/exportowych dokument CMR

Incoterms® 2020 – międzynarodowe reguły handlowe, ustalone przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC)

 1. OWSD są kompletnym i jedynym uregulowaniem wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów z oferty handlowej Dostawcy.
 2. OWSD zastępują wszystkie dotychczasowe postanowienia umów, ofert i zamówień/zleceń – których treść pozostaje w opozycji do postanowień niniejszych OWSD.
 3. OWSD mają moc obowiązywania od dnia ich stanowienia tj. daty wskazanej w petitum.
 4. Aktualna treść OWSD jest każdorazowo publikowana na oficjalnej stronie www przedsiębiorstwa Bromex.
 5. Dostawca jest uprawniony do zmiany OWSD, ze skutkiem wprowadzenia nowej wersji zastępującej dotychczasowe postanowienia. W takim przypadku zmieniona i zaktualizowana treść zostanie opublikowana na oficjalnej stronie www przedsiębiorstwa Bromex.
 6. Obowiązek zapoznania się z OWSD spoczywa na Odbiorcy. Nie zapoznanie się przez Odbiorcę z ich treścią nie zwalnia go z obowiązku przestrzegania jego postanowień.
 7. Złożenie przez Odbiorcę zamówienia oznacza akceptację poniżej określonych postanowień OWSD.

§2

ZAWARCIE UMOWY – ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem dostawy towarów jest zawarcie pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą umowy dostawy wraz z jednoczesnym ustaleniem warunków handlowych obowiązujących w trakcie jej realizacji. Zawarcie umowy dostawy następuje na warunkach opisanych poniżej.
 2. Zamówienia przedstawione przez Kupującego winny być dokonywane za pomocą poczty elektronicznej. Zamówienia winny zawierać oznaczenie towaru, ilości, terminu oraz propozycji ceny, a także inne warunki wymagane przez Kupującego. Brak zachowania formy określonej w postanowieniach powyższych, nie skutkuje złożeniem ważnego zamówienia.
 3. Zamówienia określone w pkt 2 wymagają akceptacji Bromex, wyrażonej wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej. Brak akceptacji Bromex w zakresie wszystkich elementów składowych zamówienia, określonych w pkt 2 nie skutkuje przyjęciem zamówienia do realizacji.
 4. Oferty przekazywane telefonicznie nie stanowią podstawy zawarcia umowy.
 5. Umowa zostaje zawarta wyłącznie na zasadach wskazanych w punktach 1 – 4 powyżej.
 6. Ceny towarów nie obejmują danin publicznych, w szczególności ceł, kosztów i podatków, do których zapłaty zobowiązany pozostaje wyłącznie Kupujący, chyba, że postanowiono inaczej, w formie opisanej powyżej.
 7. W przypadku wprowadzenia przez Odbiorcę jakiejkolwiek zmiany lub modyfikacji do zamówienia, umowa pomiędzy stronami zostanie zawarta dopiero z dniem potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia (wraz z zachowaniem ww. formy) pod rygorem nieważności.
 8. W przypadku złożenia przez Odbiorcę zamówienia bez uprzedniego przesłania przez Dostawcę oferty sprzedaży, umowa zostaje zawarta z dniem potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia (w formie opisanej powyżej). Dostawca dokonuje potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
 9. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości dorozumianego (milczącego) zawarcia umowy.
 10. Zamówienia złożone przez Odbiorcę w każdym przypadku traktowane są jako zamówienia składane przez osobę upoważnioną do składnia oświadczeń woli w imieniu Odbiorcy.
 11. Kupujący zobowiązany jest do podania na zamówieniu:
 • numeru referencyjnego zamówienia,
 • preferowanej daty dostawy,
 • dokładnego adresu dostawy,
 • nazwy zamawianego towaru,
 • zamawianych ilości,
 • proponowanej ceny towarów netto.
 1. Odbiorca akceptuje fakt, iż Dostawca realizuje produkcję na indywidualne zamówienie. Z tego powodu oraz w związku z ograniczeniami technologii produkcyjnej, ilość podana w zamówieniu może, przy braku specjalnych ustaleń dotyczących dopuszczalności odchyleń w ilości, być uznana wyłącznie jako ilość przybliżona. Dostawca będzie możliwie jak najściślej przestrzegać zamówionych ilości, jednakże dopuszcza się następujące tolerancje w ilości towaru zgodnie z ustalonymi warunkami technicznymi: tolerancja wagi/ilości: +/- 10,0%.
 2. Anulowanie przez Odbiorcę potwierdzonego przez Dostawcę zamówienia wymaga pisemnej zgody Dostawcy.

§3

CENA

 1. Cena towarów potwierdzana jest w umowie dostawy (dokonanej akceptacji przez Bromex ceny zaproponowanej przez Kupującego lub wskazana w ofercie Bromex).
 2. Do ceny doliczany jest obowiązujący wg właściwych przepisów prawa podatek od towarów i usług VAT.
 3. Kupującemu nie przysługuje prawo potrącenia zatrzymania czy odliczenia z ceny sprzedaży jego ewentualnych roszczeń.
 4. Bromex przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, od nieterminowych płatności.
 5. Z tytułu nieterminowych płatności Bromex jest uprawniony do naliczania kosztów windykacji w stawkach wskazanych przez Ustawodawcę, na podstawie obowiązujących norm prawa powszechnego.
 6. Jeżeli na skutek nieterminowej płatności, Bromex podejmie działania windykacyjne, Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu ich wartości – w tym kosztów windykacji stanowionych przez podmiot zewnętrzny – o ile przekraczają one stawki określone w pkt 5.
 7. Dostawca może uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od wpłaty zaliczki przez Kupującego. Termin i wysokość zaliczki określa Dostawca.

§4

DOSTAWA TOWARÓW

 1. Zamówienie realizowane jest w terminie każdorazowo uzgodnionym między Dostawcą a Odbiorcą, zgodnie z postanowieniami umowy dostawy.
 2. Sposób i miejsce dostawy/odbioru Towarów określa umowa.
 3. Opóźnienia w realizacji dostaw z powodu działania siły wyższej, strajków, przestojów produkcyjnych, braków surowców, niewywiązywania się przez kontrahentów Dostawcy z umów, ingerencji instytucji państwowych, jak również z powodu wydarzeń, które znacząco komplikują dostawę, w tym zmian w zamówieniu pochodzących od Odbiorcy, za które Dostawca nie może ponosić odpowiedzialności, będą upoważniać Dostawcę do skorzystania z opcji przedłużenia terminu dostawy o długość opóźnienia oraz stosowny czas konieczny do ponownego wdrożenia działań – w przypadku zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności.
 4. Jeżeli dostawa nie może być zrealizowana w terminie, Dostawca zawiadamia Odbiorcę o nowym terminie wykonania zamówienia.
 5. Dostawca zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w przypadku działania siły wyższej, strajków, przestojów produkcyjnych, braków surowców, niewywiązywania się przez kontrahentów Dostawcy z umów, ingerencji instytucji państwowych, jak również z powodu wydarzeń, które znacząco komplikują dostawę, a których to przypadków Dostawca nie był w stanie przewidzieć w chwili zawierania umowy. W takim przypadku Dostawca powiadomi Odbiorcę o odstąpieniu od umowy, w taki sam sposób jaki jest przewidziany dla zawarcia umowy, niezwłocznie jak poweźmie informację o zaistnieniu wymienionych okoliczności.

§5

KARA UMOWNA

 1. W przypadku opóźnienia Odbiorcy z terminowym odbiorem towaru, Dostawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości stanowiącej 1% wartości nieodebranego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po dacie w której towar powinien być odebrany.

§6

DOKUMENTOWANIE DOSTAWY/ODBIORU TOWARU. DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY

 1. Potwierdzeniem dostawy/odbioru towaru jest „pokwitowanie dostawy towaru”, wystawione przez Dostawcę.
 2. Odbiorca kwituje przyjęcie/odbiór towaru przez podstemplowanie dokumentu „pokwitowania dostawy towaru” i złożenie czytelnego podpisu przez osobę upoważnioną odbierającą dostawę. Ponadto na pokwitowaniu przyjęcia/odbioru zostaje wpisana data przyjęcia dostawy.
 3. Każda dostawa/odbiór wymaga wystawienia faktury.
 4. Faktury przesyłane są drogą elektroniczną lub listownie na adres wskazany przez Odbiorcę.
 5. Atesty Jakościowe dołączane są każdorazowo do dostawy lub przesyłane drogą elektroniczną.

§7

REKLAMACJE

 1. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w związku z otrzymanym towarem. Warunkiem uprzedniego złożenia reklamacji jest zachowanie procedury opisanej w poniższych postanowieniach umownych.
 2. Odbiorca zobowiązuje się do weryfikacji jakościowej opakowań zbiorczych w momencie przyjęcia dostawy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Odbiorca winien sporządzić stosowną adnotację na dokumencie pokwitowania dostawy. Dokumenty należy przesłać do Dostawcy nie później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia niezgodności.
 3. Odbiorca zobowiązuje się do weryfikacji ilościowej dostarczonego towaru w momencie przyjęcia dostawy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Odbiorca winien sporządzić stosowną adnotację na dokumencie pokwitowania dostawy. Dokumenty należy przesłać do Dostawcy nie później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia niezgodności. Jeżeli Odbiorca nie wywiąże się z tego obowiązku, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaru pod względem ilościowym.
 4. Odbiorca zobowiązuje się do weryfikacji jakościowej towaru. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Odbiorca winien zawiadomić o tym fakcie Dostawcę z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, na wskazany adres email. Dokumentację zawierającą potwierdzenie niezgodności należy przesłać do Dostawcy nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty dostawy.
 5. Dostawca winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentu reklamacyjnego (opisanego powyżej) i w tym terminie przesłać odpowiedź do Odbiorcy. Warunkiem rozstrzygnięcia reklamacji jest udostępnienie przez Odbiorcę na żądanie Dostawcy całości wadliwego towaru.
 6. Towar nie może być zwrócony bez wcześniejszej pisemnej zgody dostawcy. Koszty przechowywania pokrywa Odbiorca.
 7. Jeżeli analiza przyczyny powstania reklamacji wymaga dodatkowych czynności, na przykład: konsultacji z dostawcami komponentów bądź usług, wykonania badań, analiz etc. czas zakończenia postępowania reklamacyjnego może zostać wydłużony.
 8. Jeżeli reklamacja nie zostanie potwierdzona, koszty reklamacji pokrywa Kupujący.
 9. Reklamacja nie upoważnia do wstrzymywania płatności.

§8

ROZLICZENIA FINANSOWE

 1. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto wskazane przez Dostawcę, na podstawie faktury.
 2. Płatność uważa się za dokonaną w chwili zaksięgowania środków na rachunku bankowym Dostawcy.
 3. W przypadku braku płatności w całości lub w części za jakikolwiek dostarczony towar Dostawca uprawniony jest do wstrzymania przyjęcia kolejnego zamówienia lub wstrzymania realizacji przyjętego zamówienia do czasu uregulowania wymagalnych płatności w całości, lub odstąpienia od realizacji zawartego kontraktu, umowy, dostawy bądź zamówienia, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji.

§9

RYZYKO UTRATY LUB USZKODZENIA

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z Dostawcy na Odbiorcę w zależności od zastosowanej w Umowie dostawy reguły Incoterms® 2020.
 2. W przypadku odbioru osobistego towaru przez Odbiorcę ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na niego z chwilą wydania towaru.
 3. Strony mogą w umowie ustalić, że transport towarów zostanie dokonany przez Kupującego (osobiście lub za pomocą przewoźnika zewnętrznego). Z chwilą przyjęcia towaru przez Kupującego lub wskazanego przezeń Przewoźnika, na Kupującego przechodzi ciężar zachowania towaru w stanie niepogorszonym oraz ryzyko jego utraty, zniszczenia czy uszkodzenia. W razie zaistnienia sytuacji opisanych w zdaniu poprzedzającym, nie będzie on rościł sobie żadnych pretensji finansowych do Bromex.

§10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY

 1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Odbiorcą, będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania.
 2. Odpowiedzialność ta ogranicza się jedynie do rzeczywistej szkody Odbiorcy, jednak nie wyższej niż wartość niewykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia lub innego zobowiązania Dostawcy.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klauzula salwatoryjna: W przypadku gdy którekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem, pozostaje to bez wpływu na obowiązywanie dalszych postanowień niniejszego OWSD.
 2. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.
 3. Kupujący jest zobligowany do zachowania poufności w zakresie wszelkich informacji dotyczących zawartej z Bromex umowy. Kupujący zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich starań i wdrożenia procedur dla zrealizowania obowiązku wynikającego ze zdania pierwszego.
 4. Przy zamówieniu strony wskażą dane adresowe oraz numery telefonów i adresy mailowe. W przypadku braku wskazania powyższych danych strony będą uważały za właściwe dane adresowe wynikające ze stosownych rejestrów i ewidencji.
 5. W przypadku stosowania przez Odbiorcę Ogólnych Warunków Zakupów przy umowie dostawy pierwszeństwo mają niniejsze OWSD.
 6. Prawem wyłącznie właściwym jest prawo polskie.
 7. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy rozpatrywane będą wyłącznie przez polskie sądy powszechne z zastrzeżeniem, że w ramach właściwości sądów powszechnych strony poddają wszelkie spory pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Dostawcy.
 8. W kwestiach nieunormowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

SIEDZIBA FIRMY

Wola Wiązowa 83
97-438 Rusiec
Poland

KONTAKT

+48 (43) 333 00 72
biuro@bromex.com.pl

DANE DO FAKTURY

Bromex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 769 222 51 20
KRS: 0000962896