Skip to content

Ogólne warunki zakupu towarów

Przedsiębiorstwa

Bromex Sp. z o.o.

z siedzibą w Woli Wiązowej 83, 97-438 Rusiec

NIP 769 222 51 20

z dnia 05.05.2022r

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej OWZ) określają ogólne zasady na jakich zawierane są wszystkie umowy zakupu towarów nabywanych przez Bromex Sp. z.o.o (zwanej dalej Bromex).
2. OWZ przysługuje prawo pierwszeństwa przed postanowieniami ogólnych warunków umów stosowanymi w ofercie (umowach) Dostawcy.
3. OWZ stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych z udziałem Bromex.
4. Słownik pojęć. Użyte w niniejszych OWZ określenia oznaczają:
Kupujący – Bromex Sp. z.o.o (zwany także Bromex).
Sprzedawca/Dostawca – podmiot będący stroną umowy sprzedaży, który dostarcza towary i/lub usługi dla
Bromex.
Strony – Kupujący i Dostawca/Sprzedający
Własność intelektualna – oznacza prawa własności intelektualnej określone przepisami (w szczególności: zarejestrowane wzory, prawa autorskie, patenty).
Zamówienie – Umowa zakupu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
Towar – produkty i usługi wytwarzane i świadczone dla Bromex na zlecenie i zgodnie ze specyfikacją rodzajową, jakościową i ilościową Sprzedawcy.
Cena – wartość towaru będącego przedmiotem dostawy.
Pokwitowanie dostawy towaru – w przypadku dostaw krajowych dokument WZ, w przypadku dostaw importowych/exportowych dokument CMR.
5. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć i przenieść na Kupującego własność towaru zgodnie z zamówieniem i niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu.
6. Dostarczenie przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży o parametrach innych niż określone w zamówieniu może nastąpić tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.
7. Obowiązek zapoznania się z OWZ spoczywa na Dostawcy. Nie zapoznanie się przez Dostawcę z ich treścią nie zwalnia go z obowiązku przestrzegania jego postanowień.
8. Aktualna treść OWZ jest każdorazowo publikowana na oficjalnej stronie www przedsiębiorstwa Bromex.

§ 2
ZAWARCIE UMOWY – ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem dostawy towarów jest zawarcie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowy dostawy wraz z jednoczesnym ustaleniem warunków handlowych obowiązujących w trakcie jej realizacji. Zawarcie umowy dostawy następuje na warunkach opisanych poniżej.
2. Zamówienia przedstawione przez Kupującego winny być dokonywane za pomocą poczty elektronicznej. Zamówienia winny zawierać oznaczenie towaru, ilości, terminu oraz propozycję ceny, a także inne warunki wymagane przez Kupującego. Brak zachowania formy określonej w postanowieniach powyższych, nie skutkuje złożeniem ważnego zamówienia.
3. Oferty przekazywane telefonicznie nie stanowią umowy.
4. Umowa zostaje zawarta wyłącznie na zasadach wskazanych w punktach 1 – 3 powyżej.
5. W przypadku wprowadzenia przez Sprzedającego jakiejkolwiek zmiany lub modyfikacji do zamówienia, umowa pomiędzy stronami zostanie zawarta dopiero z dniem potwierdzenia przez Kupującego przyjęcia zamówienia (wraz z zachowaniem ww. formy) pod rygorem nieważności.
6. W przypadku złożenia przez Sprzedającego zamówienia bez uprzedniego przesłania przez Sprzedającego oferty zakupu , umowa zostaje zawarta z dniem potwierdzenia przez Kupującego przyjęcia zamówienia (w formie opisanej powyżej). Sprzedający dokonuje potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
7. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości dorozumianego (milczącego) zawarcia umowy.
8. Zamówienia złożone przez Kupującego w każdym przypadku traktowane są jako zamówienia składane przez osobę upoważnioną do składnia oświadczeń woli w imieniu Kupującego.
9. Sprzedający zobowiązany jest do podania na zamówieniu:
− numeru referencyjnego zamówienia,
− preferowanej daty dostawy,
− nazwy zamawianego towaru,
− zamawianych ilości,
− proponowanej ceny towarów netto,
− Harmonogramu dostaw
10. Anulowanie przez Sprzedającego potwierdzonego przez Kupującego zamówienia wymaga pisemnej zgody Kupującego.

§ 3
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny dla Zamówień są stałe i nie podlegają zmianom. Zawierają one wszystkie podatki (z wyjątkiem VAT), marże, ubezpieczenia i wszelkie inne koszty poniesione przez Sprzedających podczas realizacji zamówienia do momentu dostawy Towarów na końcowe miejsce dostawy wskazane przez Kupującego, a także wszelkie materiały do pakowania, ochrony, wzmacniania i mocowania oraz wszystkie niezbędne dokumenty, akcesoria, narzędzia i/lub odpowiednie przyrządy, a także wszelkie opłaty za użytkowanie praw do własności intelektualnej, w tym praw osób trzecich. 
2. Prawidłowo wystawione faktury będą płatne zgodnie z terminem określonym w zamówieniu licząc okres płatności począwszy od daty wystawienia faktury. Kupujący ma prawo wstrzymania zapłaty, jeśli Towary dostarczone przez Sprzedającego nie spełnią wymagań Zamówienia. W tym wypadku Sprzedający zrzeka się roszczeń o odsetki (nawet od części ceny), kary umownej lub innej formy rekompensaty.
3. Zapłata faktury nie stanowi przyjęcia wszystkich zamówionych lub dostarczonych Towarów. Przyjęcie Towarów przez Kupującego, aby być wiążące, musi być wyraźne i jawne i jest to jedynie potwierdzenie Kupującego, że Dostawa została zrealizowana.

§ 4
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE TOWARU

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar w opakowaniu odpowiadającym właściwościom towaru i przy użyciu środków transportu, gwarantujących jego właściwy przewóz, odpowiednie utrzymanie i zabezpieczenie, pozwalającym na zachowanie towaru w stanie niepogorszonym.
2. Sprzedający zobowiązany jest do właściwego oznaczenia towaru, zgodnie z obowiązującymi normami lub warunkami zamówienia.

§ 5
JAKOŚĆ

1. Przed złożeniem jakiejkolwiek oferty lub zapytania ofertowego, w celu prawidłowej realizacji Zamówień, Sprzedający przedłoży wszelkie dokumenty jakościowe oraz wszelkie konieczne badania i testy jakościowe.
2. Wszelkie wymagania określone w systemach jakości Kupującego zostaną uznane za warunki Zamówienia jako takiego.
3. Zamawiany produkt jest w szczególności zgodny z wymogami przepisów UE.396/2005 (wraz z późniejszymi zmianami dotyczącymi najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności) oraz UE.1881/2006 wraz z późniejszymi zmianami.
4. Kupujący lub jego przedstawiciel będą mieć prawo przeprowadzenia kontroli jakości i weryfikacji systemu jakości Sprzedającego lub podwykonawcy.
5. W przypadku odrzucenia całości lub części dostawy, odrzucone Towary zostaną zmagazynowane i odesłane przez Kupującego na ryzyko i koszt Sprzedającego oraz zostaną naliczone koszty magazynowania. 
6. Sprzedający przyjmują wszelką odpowiedzialność odnośnie negatywnych skutków ich działań lub ich braku w odniesieniu do jakości, bezpieczeństwa i środowiska i postępują tak zarówno wobec Kupującego jaki wszelkich osób trzecich, uznając swą pełną odpowiedzialność w przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do anulowania Zamówienia.

§ 6
WARUNKI DOSTAWY

1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar w określonej w zamówieniu ilości, wykonany zgodnie z treścią zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi przywołanymi w zamówieniu przez Kupującego.
2. Kupujący zastrzega sobie prawo udziału w odbiorach jakościowych i ilościowych oraz do wglądu w dokumentację techniczną i produkcyjną Sprzedającego.
3. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie Towary kupowane będą zgodnie z warunkami Incoterms DDP – (zgodnie z najnowszym wydaniem Międzynarodowej Izby Handlowej) i rozładowane w końcowym miejscu dostawy wskazanym przez Kupującego.

§ 7
DOSTAWA I TRANSPORT

1. Sprzedający kontroluje Towary pod względem zgodności z wymaganiami Zamówienia, jakości, ciężaru i wymiarów fizycznych, a także pod kątem uszkodzeń Towarów lub ich opakowania.
2. Towary zapakowane zostaną tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu i przenoszenia. Jeśli w miejscu dostawy Kupujący będą potrzebowali pomocy sprzętu dźwigowego lub pracowników Sprzedającego, Kupujący ma prawo wezwać Sprzedającego do pomocy i wszelkie ryzyko/koszty ponosi Sprzedający.
3. Materiały i metody pakowania zostaną przez Kupującego wybrane tak, aby zminimalizować koszt użycia i spełnić następujące wymagania: ochrona, przechowanie, możliwość recyklingu, oszczędność energii i degradacja.
4. Sprzedający zorganizują transport Towarów do miejsca Dostawy w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia Towarów oraz trudności w ich rozładunku w miejscu dostawy Kupującego.
5. Terminy dostawy ustalone w Zamówieniu będą ostateczne. Jeśli Zamówienie nie zostanie zrealizowane w określonym czasie, Kupujący uprawniony jest do anulowania Zamówienia i żądania od Sprzedającego odszkodowania lub też przyjęcia dostawy i potrącenia odszkodowania umownego od kwoty należnej
Sprzedającego. W przypadku opóźnienia dostawy, Kupujący uprawniony jest do odszkodowania umownego w kwocie 1% wartości zamówienia za każdy pełny tydzień opóźnienia, nie więcej niż maksymalnie 10%. Kupujący powiadomi o swej decyzji dotyczącej potrącenia odszkodowania umownego nie później niż w dniu zapłaty pierwszej faktury następującej po opóźnieniu. Takie odszkodowanie umowne nie naruszy praw Kupującego do wysuwania roszczenia o odszkodowanie związane z innymi aspektami działania Sprzedającego.
6. O ile nie uzgodniono inaczej prawo własności Towarów przechodzi bezwarunkowo na Kupującego w momencie Dostawy.

§ 8
DOKUMENTACJA TECHNICZNA – INSTRUKCJE OBSŁUGI I KONSERWACJI

Sprzedający dostarczą Kupującemu, w uzgodnionych terminach, ale najpóźniej w momencie dostawy Towarów, dokumentację związaną z Towarami, taką jak certyfikat jakości, atest jakościowy, certyfikaty zgodności, specyfikację produktu i inną niezbędną dokumentację.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, choćby ujawnił się on po wydaniu towaru Kupującemu.
2. Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z powodu braku zgodności towaru z umową w formie pisemnej możliwie najszybciej po jego stwierdzeniu, lecz nie później niż w terminie 60 dni od daty wykrycia niezgodności towaru.
3. Zgłoszenie reklamacji uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za zamówiony towar. 
4. W przypadku braku zgodności towaru z umową co do jego ilości Kupujący może według swojego wyboru żądać dostarczenia brakującego towaru lub od umowy odstąpić w terminie do 30 dni od dnia wykrycia niezgodności towaru. W przypadku zgłoszenia żądania dostarczenia brakującego towaru Sprzedający
zobowiązany jest dostarczyć towar niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania przez Kupującego. Uchybienie przez Sprzedającego temu terminowi uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od upływu terminu, w którym Sprzedający zobowiązany był dostarczyć towar zgodny z umową.
5. W przypadku innego niż określony w pkt 9.4 braku zgodności towaru z umową Kupujący może żądać według swojego wyboru wymiany zareklamowanego towaru na towar zgodny z umową, naprawy towaru niezgodnego z umową, lub może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia wykrycia niezgodności towaru. W przypadku zgłoszenia żądania wymiany towaru na zgodny z umową lub naprawy towaru Sprzedający zobowiązany jest obowiązek ten wykonać niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Kupującego. Uchybienie przez Sprzedającego temu terminowi uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od upływu terminu, w którym Sprzedający zobowiązany był zareklamowany towar wymienić na towar zgodny z umową lub naprawić.
6. Jeżeli analiza przyczyny powstania reklamacji wymaga dodatkowych czynności, na przykład: konsultacji z dostawcami komponentów bądź usług, wykonania badań, analiz etc. czas zakończenia postępowania reklamacyjnego może zostać wydłużony.
7. Sprzedający winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentu reklamacyjnego i w tym terminie przesłać odpowiedź do Kupującego.
8. Towar nie może być odebrany bez wcześniejszej pisemnej zgody kupującego. Koszty przechowywania pokrywa Sprzedający.
9. Jeżeli reklamacja nie zostanie potwierdzona, koszty reklamacji pokrywa Kupujący.
10. W przypadku opóźnienia Sprzedającego w wykonaniu na rzecz Kupującego obowiązków wynikających ze zgłoszonej reklamacji, celem zabezpieczenia ciągłości produkcji Kupującego bądź podmiotu, na potrzeby którego Kupujący złożył zamówienie, zwanego dalej Odbiorcą, Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania zakupu zastępczego u innego sprzedawcy zareklamowanej partii towaru, obciążając Sprzedającego kosztami poniesionymi w związku z dokonaniem tych czynności.
11. W przypadku opóźnienia Sprzedającego z dostawą towaru bądź usunięciem niezgodności towaru z umową Kupującemu przysługuje kara umowna w wysokości 1% ceny określonej w zamówieniu za każdy dzień opóźnienia. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary, w szczególności określonego w pkt 7.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

Niezależnie od uprawnień wskazanych w pkt 7 Kupującemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązania. Należne od Sprzedającego odszkodowanie obejmuje także wszelkie kary i odszkodowania, jakie Kupujący jest zobowiązany zapłacić Odbiorcy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.

§ 11
WYPOWIEDZENIE

1. Kupujący zawsze będzie uprawniony, nawet jeśli Sprzedający nie narusza żadnego z zobowiązań, do zawieszenia Zamówienia na okres ustalony przez Kupującego, lub do anulowania Zamówienia w całości lub w części, za trzydniowym wcześniejszym powiadomieniem Sprzedającego. Sprzedający nie jest
uprawniony do odszkodowania za przypadkowe lub wynikowe szkody lub utratę zysków. 
2. Kupujący uprawniony jest do anulowania Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym bez dalszych zobowiązań lub odpowiedzialności, jeśli ma dostateczne powody uznać, że Sprzedający nie będzie mógł właściwie wypełnić swoich zobowiązań.

§ 12
KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych lub uzyskanych od Kupującego, w formie ustnej, pisemnej lub w postaci materialnej oraz utrwalonych na jakimkolwiek nośniku informacji, obejmujące zarówno oryginały jak i kopie, faksy, notatki, rachunki, faktury, oraz inne
dokumenty, a dotyczące działalności Kupującego, w tym w szczególności ich kontrahentów, chyba że takie ujawnienie nastąpi za uprzednią, wyraźną i pisemną zgodą Kupującego, zwanymi w dalszej części niniejszej klauzuli Informacjami Poufnymi.
2. Obowiązek określony powyżej odnosi się do wszelkich Informacji Poufnych, niezależnie od tego, czy Sprzedający otrzymał je bezpośrednio od Kupującego, czy też za pośrednictwem osób trzecich działających w imieniu Kupującego.
3. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim w całości ani w jakiejkolwiek części bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Kupującego, z zastrzeżeniami zawartymi poniżej.
4. Sprzedający obowiązuje się wykorzystywać Informacji Poufnych wyłącznie w celu związanym z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
5. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od Sprzedającego ich przekazania. Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Kupującego
o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji. Powyższe powiadomienie Sprzedającego winno być dokonane w miarę możliwości przed udzieleniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia.
6. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie jest ograniczony w czasie, chyba że dana informacja utraciła swój poufny charakter z uwagi na jej wcześniejsze podanie do wiadomości publicznej przez Kupującego.
7. Sprzedający zobowiązuje się przechowywać wszelkie Informacje Poufne wyrażone w formie materialnej i przekazane mu przez Kupującego, bądź też w posiadanie których wszedł za pośrednictwem osób trzecich działających w imieniu Sprzedającego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby
nieupoważnione.
8. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie obowiązków wynikających z niniejszych postanowień oraz zobowiązuje się naprawić w pełnej wysokości szkodę poniesioną przez Kupującego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem postanowień niniejszej klauzuli.

§ 13
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Strony deklarują wolę polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Kupującego.

§ 14
PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Sprzedający nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego przenieść na osobę trzecią całości bądź części wierzytelności przysługujących mu wobec Kupującego.

§ 15
UBEZPIECZENIE

Sprzedający wykupią i utrzymają w ważności polisy ubezpieczeniowe konieczne do pokrycia ich odpowiedzialności cywilnej zgodnie z niniejszymi OWZ. Sprzedający wyrażają bezwarunkową i nieodwołalną zgodę, że dostarczą Kupującemu dowód ubezpieczenia stosownie do wszelkich wymagań Kupującego
dotyczących zakresu ubezpieczenia zobowiązują się przestrzegać tych wymagań, w tym zobowiązań osób trzecich, jak i zobowiązań wobec Kupującego.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W imieniu Sprzedającego potwierdzam przyjęcie zamówienia do realizacji zgodnie z warunkami określonymi powyżej.
3. W przypadku stosowania przez Odbiorcę Ogólnych Warunków Zakupów przy umowie dostawy pierwszeństwo mają niniejsze OWZ.
4. W kwestiach nieunormowanych, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

SIEDZIBA FIRMY

Wola Wiązowa 83
97-438 Rusiec
Poland

KONTAKT

+48 (43) 333 00 72
sale@bromex.com.pl

DANE DO FAKTURY

Bromex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 769 222 51 20
KRS: 0000962896